Abstrak
Komunikasi politik merupakan ilmu pengetahuan atau kajian baru yang muncul pada masa kontemporer, walaupun sebenarnya peristiwa komunikasi Politik telah berlangsungh sejak masa perang. Sebagai bidang studi baru, komunikasi politik dikatakan sebagai kajian ilmiah yang berkembang pesat dan kini semakin populer di ranah akademik dan praktik.